Cjelina ponude tvrtke Nova splet d.o.o. na internetu, bilo da se radilo o proizvodima ili uslugama, uobličena je za potrebe pravnih i fizičkih osoba (u daljnjem tekstu Kupac) u modeliranju komunikacije na i u interijerima i eksterijerima mjesta prodaje, izlaganja i isticanja informacije ili robe namijenjene trženju, sukladno zakonskoj regulativi Republike Hrvatske.

Posebna regulativa te regulativa i uvjeti koje nisu definirani Općim uvjetima tvrtke Nova splet d.o.o. vrijede isključivo u slučaju da su se ugovorne strane o tome međusobno pismeno usuglasile.

Roba se naručuje elektronskim obrascem. Nakon što Kupac ispuni Profil s osnovnim podacima za naplatu i dostavu željene robe biti će putem elektronske pošte obaviješten o svojoj narudžbi.

Po odabiru proizvoda Kupac može kliknuti na njegove detalje i saznati sve o njemu te ga bolje pogledati, a želi li ga kupiti, treba kliknuti na košaricu i on će se odmah naći u njoj. U košarici se mogu birati količine, kao i odustati od kupnje. U svakom trenutku Kupcu je košarica vidljiva i dostupna te možete mirno nastaviti pregledavati izlog. Po završetku kupnje, Kupac se vraća na košaricu i odabere „Završi kupnju“. Obavijest o potvrđenom slanju narudžbe stiže Kupcu na e-mail adresu u obliku formulara pod nazivom Potvrda primitka narudžbe/Poziv na plaćanje broj koji je valjan 48 sati od trenutka izdavanja. Nakon što Prodavatelj zaprimi Vašu narudžbu, iskazna roba je za Kupca rezervirana 48 sati, što je ujedno i rok za uplatu. Posao se smatra zaključenim u trenutku kada uplata Kupca bude vidljiva na poslovnom računu Prodavatelja. Prvi radni dan nakon vidljive uplate Kupca na računu Prodavatelja započinje proces pripreme naručene robe, pakiranja i isporuke, a Kupac će na e-mail kao potvrdu sklopljenog posla od Prodavatelja dobiti formular Zaključak narudžbe. Ukoliko Kupac ne izvrši uplatu i uplata ne bude vidljiva na poslovnom računu Prodavatelj u roku 48 sati od trenutka kada Prodavatelj zaprimi narudžbu Kupca, smatrati će se da posao nije sklopljen i predmetna roba će se skinuti s rezervacije i ponuditi dalje u slobodnoj prodaji, a Kupac i Prodavatelj nemaju nikakvih daljnjih međusobnih obveza. Kao dokaz izvršene uplate Kupac može Prodavatelju poslati na e-mail potvrdu o izvršenom plaćanju radi evidencije, međutim takva potvrda neće biti temeljnica za pripremu isporuke, već će temeljnica pripreme isporuke i zaključenog posla biti iznos uplate vidljiv na poslovnom računu Prodavatelja najkasnije u roku 48 sati od trenutka izdavanja Potvrde primitka narudžbe/Poziva na plaćanje. Svaka naknadna uplata Kupca na poslovni račun Prodavatelja po istekloj Potvrdi primitka narudžbe/Pozivu na plaćanje smatrati će se nevažećom i biti će vraćena na poslovni račun Kupca uz umanjenje za eventualne bankovne naknade.

Rok isporuke

Sukladno roku navedenom na dokumentaciji koju prije i nakon izbora artikala generira stranica www.poslove.hr (u daljnjem tekstu “dokumentacija)“. Ukoliko Prodavatelj kasni s isporukom, to Kupca ne oslobađa obveze prihvata naručene robe i/ili usluge. Objektivan razlog kašnjenja isporuke, odnosno okolnosti na koje Prodavatelj nije mogao utjecati, predstavljaju osnovu za redefiniranje roka isporuke u razumnom naknadnom roku. Prodavatelj je obvezan prije isteka prvotno ugovorenog roka isporuke obavijestiti Kupca o eventualnom kašnjenju, te o razlogu kašnjenja. Navedeno se odnosi na situacije u kojima u ponudi nije regulirano drugačije. Stranke su suglasne da će se pokušati prilagoditi uvjetima novonastale situacije u slučajevima promjene tržišnih i općegospodarskih prilika koje utječu ili mogu utjecati na Prodavateljevu isporuku te u slučaju ako se pri sklapanju posla pokaže da ugovor ili narudžbu nije moguć ispuniti u cijelosti ili u njenim osnovnim dijelovima ili bi te okolnosti nanijele pretjerano velike gubitke. Viša sila, zastoji u redovitom prometu roba usluga i informacija, izvanredne okolnosti, neovisno iz kojega razloga nastali, oslobađaju Prodavatelja bilo kakve krivnje i eventualne naknade štete Kupcu.

U slučaju promjene tržišnih uvjeta u bilo kojem pogledu, Prodavatelj ima pravo korigirati cijenu te o istom obavijestiti Kupca prije ugovorenog roka isporuke. Kupac u tome slučaju može odustati od narudžbe pismenom obavijesti o odustanku poslanom Prodavatelju najkasnije u roku koji će biti naveden u Obavijesti o korekciji cijene koju je Prodavatelj poslao Kupcu.

Pakiranje

Uobičajeno transportno pakiranje, ukoliko na ponudi nije naznačeno drugačije. Troškovi uobičajenog pakiranja uključeni su u cijenu proizvoda, ukoliko u ponudi nije naznačeno drugačije.

Dostava i isporuka

Cijena proizvoda i usluga podrazumijeva isporuku ili preuzimanje kako je navedeno na dokumentaciji. Ukoliko je u ponudi iskazana stavka usluge dostave, pretpostavlja se dostava na adresu sjedišta kupca ili na adresu koju je kupac naveo kao adresu isporuke robe.

Ispravnost predmeta isporuke

Kupac je dužan pregledati robu po primitku radi uočavanja eventualnih nedostataka, te u roku 7 dana od primitka robe pismeno izvijestiti Prodavatelja o uočenim nedostatcima u smislu kvalitete i količine. Istekom navedenog roka smatrati će se da je Kupac zaprimio robu u naručenoj kvaliteti i količini. Opravdanu reklamaciju Prodavatelj će uzeti u obzir i u skladu s dobrim poslovnim odnosima dogovoriti s Kupcem model rješavanja reklamacije. U obzir se neće uzeti reklamacije povod kojih je šteta na predmetu isporuke uzrokovana namjerom ili slučajnim nepravilnim rukovanjem od strane Kupca.

U slučaju reklamacije pri kojoj je kvar nemoguće ukloniti, u slučaju nerazumnog i neopravdanog kašnjenja, popravka ili zamjene, Kupac može raskinuti ugovor ili smanjiti kupovnu cijenu u skladu s istim. Ugovor se može raskinuti ukoliko nedostatak narušava ugovornu funkcionalnost predmeta isporuke u cijelosti.

Rizik slučajnog gubitka i slučajnog oštećenja robe prelazi s Prodavatelja na Kupca činom primopredaje, otpremom Kupcu, uručenjem Kupčevom prijevozniku ili drugim načinom uručenja.
Ukoliko je odobrenje uzorka od strane Kupca preduvjet za proizvodnju i isporuku pojedinog proizvoda, Kupac nema prava na reklamaciju, uz preduvjet da je proizvod predmet isporuke proizveden prema uzorku.

Općenito

Svako korištenje internetske stranice www.poslove.hr podložno je navedenim uvjetima. Korištenjem iste ili preuzimanjem objavljenih datoteka suglasni ste sa svim uvjetima koji se ovdje navode. U slučaju neslaganja s uvjetima, odmah napustite stranicu, ne koristite ju i ne preuzimajte datoteke s iste. Fotografije i dokumenti objavljeni na ovoj web stranici mogu se pregledavati samo uz bezuvjetno prihvaćanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

Stoga je zabranjeno javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ove stranice ili jednog njenog dijela te odabir i usklađivanje njena sadržaja, bez prethodnog i izričitog pismenog dopuštenja Prodavatelja i drugih vlasnika autorskih prava.

Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. Logotipi i zaštitni znakovi predstavljeni na ovim stranicama vlasništvo su Nove splet d.o.o. te se ne smiju koristiti na drugim internetskim stranicama bez prethodnoga pismenog odobrenja. Zaštitni znak Nova splet d.o.o. ili bilo koji drugi zaštitni znak koji ga sadrži ne smije se postaviti na drugu internetsku stranicu bez prethodnoga pismenog odobrenja Nove splet d.o.o.

Sve fotografije, slike, video, biografski podaci osoba i ostali podaci i materijali koji se pojavljuju na ovoj Internet stranici isključivo su vlasništvo Nove splet d.o.o. Nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s ovih Internet stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Korištenjem materijala s Internet stranica, medijski ili drugi korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.

Nova splet d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na njezinoj internetskoj stranici objavljivali točni i aktualni podaci. Nova splet d.o.o. ni u kakvim okolnostima ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao korištenjem informacija objavljenih na ovoj internetskoj stranici. Objavljene informacije mogu sadržavati tehničke netočnosti i tipografske pogreške. Mogu se promijeniti ili objaviti bez prethodne najave. Nova splet d.o.o. ne jamči da će ova web lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove web lokacije na svoju vlastitu odgovornost.

Nova splet d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi.

Sve informacije, upute, kreacije, specifikacije, grafičke pripreme i tiskane materijale, opremu, robu, uslugu, u materijalnom ili elektroničkom obliku, a koje će Nova splet d.o.o. radi kreacije, pripreme i realizacije pojedinog posla prezentirati, dati, dostaviti, isporučiti, neovisno o kojoj formi isporuke ili primitka se radilo, predstavljaju poslovnu tajnu. Kupac ili potencijalni Kupac se obvezuje sve što je primio na znanje, na uvid, na čuvanje, skladištenje ili korištenje, eksploatirati isključivo za pripremu i/ili realizaciju predmetnog ili budućeg/budućih poslovnih zadataka koje će za Kupca obavljati Prodavatelj, na način koji neće omogućiti neovlašteno korištenje i objavljivanje istih od strane Kupca samog ili trećih osoba.

Sve informacije, ideje, mehanike, upute, kreacije, specifikacije, grafičke pripreme i tiskane materijale, opremu, robu, uslugu, u materijalnom ili elektroničkom obliku, a koje će Nova splet d.o.o. prezentirati, dati, poslati, dostaviti, isporučiti, neovisno o kojoj formi isporuke ili primitka se radilo, su isključivo vlasništvo Nove splet d.o.o., osim ako uz pismenu suglasnost Kupca i Prodavatelja nije drugačije ugovoreno.

Sve informacije, ideje, mehanike, upute, kreacije, specifikacije, grafičke pripreme i tiskane materijale, opremu, robu, uslugu, u materijalnom ili elektroničkom obliku, koje je Nova splet d.o.o. predalo u bilo kojem obliku Kupcu, prije tijekom ili poslije realizacije suradnje iz kojih Kupac izradi/osmisli/proizvede proizvod ili uslugu, kao i sam izrađen/osmišljen/proizveden proizvod/usluga bezuvjetno su i trajno vlasništvo Nove splet d.o.o., bez prava Kupca za bilo kakvu javnu/komercijalnu/ nekomercijalnu/ internu ili bilo kakvu prezentaciju/distribuciju/eksploataciju u cjelini ili u svome dijelu u korist Kupca ili bilo koje treće strane, osim ako uz pismenu suglasnost Kupca i Prodavatelja nije drugačije ugovoreno.

Kupac i Prodavatelj se obvezuju osigurati provođenje odgovarajućih tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera zaštite osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Molimo pogledajte Izjave o povjerljivosti.

Detaljnije informacije vezane uz povrat i reklamacije objavljene su u Općim uvjetima tvrtke Nova splet d.o.o. pod nazivom Povrat i reklamacije.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu dana 19.10.2021.

U Zagrebu, 19.10.2021.

Nova splet d.o.o.
Uprava

 

NOVA SPLET d.o.o. za trgovinu i usluge, Slavonska avenija 26/1, 10 000 Zagreb, Tel.: 00385 (0)1 6064 555, Fax: 00385 (0)1 6064 556, e-mail: info@novasplet.hr, OIB: 65670165979, MB: 3804755, MBS: 080110875, IBAN: HR6823600001101277006, SWIFT: ZABAHR2X, Registracija: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-14/21170-6, Temeljni kapital u visini 68.000,00 Kn uplaćen u cijelosti, Banka: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10 000 Zagreb, Članovi Uprave: T. Balen, M. Čukman.

  Uvjeti - Sve